مشاوره پیش از ازدواج

ازدواج آسان نیست! ازدواج کردن آسان نیست. برای این امر مهم باید بسیار اندیشید و به فکر فرو رفت، نقشه ها کشید، مشورت کرد و خلاصه کاری کرد که عاقبت...