تاثیر همسالان

فشار همسالان: دوستان با دشمنان؟ برای کودکان، در هر سنی که باشند و دوستان دارای اهمیت هستند. وقتی دوست کودک شما با خانواده تان ” تناسب داشته باشد” ، نه...