نیازهای اصلی بچه ها

نیازهای اصلی بچه ها درک رفتار بچه «هیچ رفتار درست یا غلطی وجود ندارد. تنها انتخاب بامعنی، انتخاب میان ترس و عشق است.» دکتر جرارلد چامپولسکی والدین اغلب از روانشناس...