نگرش چیست؟

نگرش یک حالت روانی_عصبی و آمادگی می باشد که از طریق تجربه،سازمان داده می شود و تاثیر آن روی پاسخ های فرد به اشیا و موقعیت هایی که به آن...