مصرف مشروبات الکلی در نوجوانها

رانندگی نوجوانها و نگرانی پدر و مادر 1 آیا رانندگی نوجوانها کار درستی است؟ شانزده ساله هایی هستند که با مهارت و اطمینان، حتی بهتر از پدر و مادرشان رانندگی...