نکاتی در رابطه با ارتباط والدین و نوجوان

والدین عزیز از سخنرانی و نصیحت نوجوان خودداری کنید. از دید یک نوجوان به دنیا نگاه کنید. به فرزندتان توهین نکنید. به او بگویید که قابل اعتماد است. در تصمیم...