نوجوان در جستجوی هویت

همه ی نوجوانها در جستجوی هویت هستند. در آینه نگاه می کنند، و از خود می پرسند: (( کیستم؟)) مطمئن نیستید که چه میخواهند اما میدانند که چه نمیخواهند. نوجوان...