نقش زنانه و مردانه

نقش زنانه و مردانه عوامل مختلفی وجود دارند که بر زن تأثیر گذاشته و باعث می شوند او مردانه و یا بر مرد تأثیر می گذارند و سبب می شوند...