نقاشی زبان کودک است.

نقاشی زبان کودک است. کودکان از طریق نقاشی کشیدن، قصه گویی، بازی کردن شناخته می شوند. نقاشی کودکان به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روانی آنها...