نفرت در چه شخصیتی هایی بیشتر ایجاد می شود؟

نفرت عبارت است از خلاص شدن از شر چیزی آلوده،فاسد،یا گندیده.اینکه آن چیز چیست،به رشد و فرهنگ بستگی دارد.در زمان طفولیت،علت نفرت به مزه های ترش و تلخ محدود است.در...