زندگی هدفمند

زندگی هدفمند زندگی اگر هدفمند و توام با قاطعیت نباشد دستخوش اقبال و شانس می شود. زیرا بدون داشتن هدف معين قضاوت این که تا چه اندازه در مسیر درست...