نشانه های اختلال بیش فعالی و عدم توجه در سنین گوناگون

**در دوره ی نوزادی: 1.بیشتر این کودکان در نوزادی پی در پی گریه میکنند. 2.خیلی دیر آرام میگیرند. 3.خوابشان خیلی زیاد و ناکافی است، یعنی به اندازه طبیعی و به...