غم و ایجاد انگیزه

غم منفی ترین و آزار دهنده ترین هیجان است.غم اصولاً از تجربیات جدایی یا شکست ناشی می شود.جدایی از دست دادن فردی عزیز از طریق مرگ،طلاق،شرایط(مثل مسافرت)،یا مشاجره_ناراحت کننده است.علاوه...