میخواهم تمرکزم را بیشتر کنم.

10 تکنیک برای تقویت تمرکز: کتابی را انتخاب کنید، یک صفحه از آن را در نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پارگراف را بشمارید. یک بار دیگر این...