برچسب: موفقیت

536

موفقیت

اصول هشت گانه موفقیت 1- به اهداف بزرگ بیندیشید. برای زندگی خود اهدافی بزرگ انتخاب کنید. هدف های کوچک و بی ارزش گرچه دست یافتنی اند ولی راضی کننده نیستند....