عادت های موثر

نگاهی به هفت عادت «همانیم که مدام به آن می پردازیم. پس تعالی، نه عمل، که عادت است. »  ارسطو منش ما ، اساسا متشکل از عادتهای ماست. ضرب المثلی...