مهارت حل اختلاف

این تمرین بیشتر متوجه تلاش برای دو معضل واقعی در جریان زندگی است. یکی مسئله ی تقسیم کار و دیگری حل اختلافات در تصمیمات مهم زندگی، مثل انتقال به یک...