مهمترین ملاک های ازدواج کدامند و چرا باید به آنها توجه کرد؟

مهم‌ترین ملاك‌های ازدواج هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیكتر باشند تركیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهد بود. ازدواج کردن مثل...