افسردگی و خودکشی کودکان

افسردگی و خودکشی کودکان این تصور غلط را همه دارند که زندگی کودکان آنچنان بی دغدغه و راحت است که فکر خودکشی هیچگاه به ذهن یک کودک خطور نمی کند یا...