مشاور کودک

مشاوره با کودک نخستین گام برای اجرای موفقیت آمیز همه نظریه های مشاوره آن است می کنند که رابطه ی خوبی بین کودک و مشاور پدید آید، یعنی کودک احساس...