مراحل تکامل نقاشی در کودک

مراحل تکامل نقاشی در کودک مرحله بازی ابتدا کودک نقاشی کردن را بازی شروع میکند و سپس به خط خطی کردن می پردازد .خط خطی کردن مرحله تکامل یافته تر...