مدیران چه اشتباهاتی میکنند؟

بازخورد بر اساس شخصیت تا بر اساس شواهد و عادت ها یا نتیجه ها: این پدیده زمانی اتفاق می افتد که مدیری تلاش میکند یکی از اعضای گروهش را تبدیل...