متعادل کردن رفتار

متعادل کردن رفتار یعنی چه؟ همه ی ما مطلب های بسیاری راجع به متعادل کردن زندگی، حجم کار، تعهد در مقابل خود یا دیگران شنیده ایم. اما متعادل کردن دقیقا...