مبارزه ی قدرت با کودک

چرا کودک بدرفتاری می کند؟طبعاً پشت سر رفتارهای بد، انگیزه و دلایلی وجود دارد.بهتر است آن دلایل را بشناسیم و با توجه به آن رفتارمان را انتخاب کنیم. غالب اوقات سو...