عوامل هشت گانه یک گفتگوی خوب

اکثر مردم در زندگی روزانه و نیز در ارتباط با همکاران،مدیران،زیردستان و آشنایان دچار مشکل می شوند و مایل اند به هر طریق ممکن آن را حل و فصل کنند....