قدرت تجسم

تجسم فرآیندی است که توسط تمامی استادان و آموزگاران برجسته ی قدیمی و امروزی،در طول قرن ها تدریس می شود.چارلزهانل در کتاب((روش کلیدی))چاپ 1912،به بیست و چهار نوع تمرین هفتگی...