قاطعیت چیست؟

چطور حرف بزنیم که مؤثر باشد؟ “انسان از طریق سخن گفتن في البداهه به خود می رسد و از کلیشه ها و قالب های داده شده رها میگردد. في البداهگی...