فکر کردن به رابطه قبلی

نامزد/ همسرتان از رابطه (روابط ) گذشته خود هنوز التیام نیافته است: همگی ما از روابط گذشته خود تلنباری از احساسات حل و فصل نشده داریم که بهمراه خود به...