یافتن نقش خود در زندگی

یافتن نقش خود در زندگی َ بسیاری از ما از کار و / یا سبک زندگی مان دلشاد نیستیم، اما تعداد کمی از ما می توانیم به واقع تشخیص دهیم...