عوامل ناخودآگاه در انتخاب همسر

تاریخچه نیازها، ترس ها و تنفرها شبیه به سه نسل قبلی آدم هاست پس بهتر است تاریخچه ی خانوادگی تان را بدانید. این آگاهی سبب میشود انگیزه های ناخودآگاهتان را...