ابراز عواطف

ابراز عواطف این روزها ما زیاد درباره ابراز عواطف ، بیرون ریختن آنها ، خالی کردن سینه می شنویم. عاطفه دقیقا چیست؟ برای این بحث، از عواطف منفی یا ناخوش...