علایم اختلال بیش فعالی و کم توجهی ADHD) 1)

معمولاً والدین با دیدن نشانه های مختلفی که به نظرشان غیر عادی است به روان پزشکان مراجعه می کنند و آنان با یک مصاحبه ی کوتاه چند دقیقه ای و...