علائم اضطراب

پرده برداشتن از اضطراب بخشی از تعریف اضطراب این است که حالتی پیچیده است. وقتی به شدت احساس اضطراب می کنید از لحاظ جسمانی، هیجانی، رفتاری و البته شناختی تحت...