عشق و رابطه ی جنسی

عشق و رابطه ی جنسی چرا مسائل جنسی بعد از غذا و پوشاک برای ما در اولویت قرار دارد؟ ممکن است فکر کنید که جواب آن مشخص است و این...