عشق ورزیدن به همسر

عشق ورزیدن به همسر نامزد/ همسرتان از لحاظ روحی «غیر قابل دسترس» است. راجع به این ضعف مهلک، تعریف آن، طرز شناسائی و دلائل آن، می توان یک کتاب نوشت....