دوست داشتن کودک

دوست داشتن کودک اگر گلی خود شکوفا بشود آن را آب نمی دهیم؛ ما گل را آب می دهیم تا شکوفه بدهد. دوست داشتن بچه تضمین نمی کند که او...