عادت های مضر

پنهان کردن خود یا بخشی از خود واقعی مان: پنی،اغلب در جلسات،به جای رد کردن نظریه های نا معقول،دندان روی جگر می گذارد و سکوت می کند.او می ترسد که...