طلاق در کدام موارد آخرین راه چاره است؟

دردناکترین موضوع آن است که زندگی مشترک به بن بست برسد و چاره ای جز طلاق نداشته باشی. در این حالت آرزو می کنی وقتی از خواب بیدار می شوی...