آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر ویژگیهای روان سنجی مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر کودکان الف – پایایی پایایی آزمون هم با روش دو نیمه کردن هم بازآزمایی برای آزمون های فرعی و...