انحراف های جنسی (1)

انحرافهای جنسی(1) در D.S.M IV انحرافهای جنسی شامل گروهی از اختلالهاست که در آن جاذبه جنسی معطوف به اشياء نامعمول و فعالیتهای جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند. به طور...