شکست عاطفی

یک سری آدم ها هستند که وقتی شما را ترک می کنند دوست ندارید هیچ وقت برگردند چون موقع رفتن طوری شما را میشکنند که تا مدت ها آسیبی که...