شفای کودک درون

کشف والد درون با فراخواندن بخشی از وجودمان که «والد درون» خوانده می شود. از کودک درونمان مراقبت و حمایت می کنیم. والد درونمان شیوه انجام این گونه پرستاری را...