نوجوانی

نوجوانی نوجوانی، زمان تغییرات مهم است. وقتی نوجوانان تغییر می کنند و بالنده می شوند، چالش پدران و مادران این است که به آنان کمک کنند تا با خانواده و همچنین با...