سه تفاوت بزرگ بین رابطه دوستی و رابطه زناشویی

بین رابطه دوستی و رابطه زناشویی سه تفاوت بزرگ وجود دارد: 1_ زندگی زناشویی بر خلاف رابطه ی دوستی که رابطه ای داوطلبانه و آزاد و بر اساس اختیار است،...