سردکننده های جنسی (2)

سرد کننده ی شماره ی4: زن هایی که بار مسئولیت رسیدن به اوج لذت جنسی را تماما به عهده ی شوهرشان می گذارند. – هر وقت همسرم از این که...