سخت کار کردن

#روانشناسى سخت کار کردن برای چیزی که اهمیتی برای‌مان ندارد “#استرس” نامیده می شود و همین سخت کار کردن برای چیزی که عاشقش هستیم، “#شور و #اشتیاق” گفته می شود....