زندگی در لحظه حال

زندگی در لحظه ی حال  برای بسیاری باور به این مسیر بسیار دشوار است. طبیعی است که اغلب باورمان نمی شود که زندگی در هر لحظه درست همان چیزی را...