تفاوت فکر مرد و زن

زنان و مردان، احساس و اندیشه ی متفاوتی دارند با آگاهی این مورد که زنها و مردها احساسات و اندیشه های متفاوتی دارند، از تمایل خود به تغییر همسرمان دست...