ابراز وجود کودکان

طغیان های عاطفی بچه شهامت بیان احساس وقتی به بچه ای که در حال گریه کردن با خشمگین است توجه بکنید، ممکن است ناراحت بشوید یا حتی بترسید. ممکن است...