روش های کاهش اضطراب جدایی در کودکان

1. از سنت ها برای کاهش اضطراب جدایی استفاده کنید. پایه گذار مراسم صبحگاهی به آن ها در انتقال از خانه به مدرسه کمک می کند.برای هر گام زمان نظر...